Disclaimer en Algemene Gebruikersvoorwaarden
U als bezoeker en/of gebruiker van de diensten van Optietrading.com gaat akkoord met de in dit document genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De tips/adviezen zijn afkomstig van en worden opgesteld door Rene vd Vondervoort ; oprichter/eigenaar van OptieTrading.com.  U maakt uw eigen afweging om het advies al dan niet op te volgen. De (optie)beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit advies.

Optietrading.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van verkregen informatie.

De vermelde koersen van de adviezen gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze (optie)koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Optietrading noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van de koop- en uitstap adviezen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico’s verbonden zijn.

Optietrading.com kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat Optietrading.com om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar of bereikbaar is.

Privacy

Optietrading.com bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van optietrading B.V. niet toegestaan om de inhoud van Optietrading.com onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Geschillen

Deze website, inclusief disclaimer en voorwaarden, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.